Gäller Mose Lag för Kristna?

Varför ställer jag ens frågan? Har inte Jesus/Yeshua befriat oss från "lagens krav"?

 

För att komma överens om en biblisk slutsats måste vi först av allt vara överens om några grundläggande bibliska sanningar:

  • Hela Bibeln är Guds eviga Ord, med YHVH:s sammanhängande budskap till oss.
  • Eventuella självmotsägelser har tillkommit på grund av översättningsmissar och människors (oftast katolska munkars) självsvåldiga ändrande av dokument. (Som väl är finns oftast ändå tusentals dokument där oftast några uppenbarar den ursprungliga betydelsen. Tack, därför, gode Yehovah för den historiska delningen mellan Östkyrkan i Konstantinopel och Katolska Kyrkan i Rom)
  • Gamla Testamentets Skrifter är fundament som Nya Testamentet vilar på och inte är, eller kan vara, fristående från.
  • Gud gör alls ingenting utan att först uppenbara Sina planer för Sina profeter.

När Jesus/Yeshua, Petrus och Paulus/Shaul predikade om "Guds Ord", "Skriften" eller "Profeterna" syftade de således på den tidens Bibel: Tanach (=Gamla Testamentet).

De kunde rimligen inte syfta på något annat eftersom Nya Testamentet helt enkelt inte var nedskrivet än. 

Paulus/Shaul syftar alltså på Gamla Testamentet när han skriver:

"Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, för att en Guds människa ska bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk. Så uppmanar jag dig inför Gud och Herren Jesus Kristus, som ska döma levande och döda, vid hans tillkommelse och hans rike: Predika ordet, träd fram i tid och otid, överbevisa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, och vända sina öron från sanningen och vända sig till fabler."

2 Tim 3:16-17,4:1-4

I min lilla värld är fabler detsamma som de myter om "helgon" och "ökenfäder" som indoktrinerar de kristna som nu vaggas till sömns i Katolska Kyrkans ekumeniska famn. Men det är ju såklart en perspektivfråga.

Det må förvåna oss rotlösa postkristna att Paulus beskriver Gamla Testamentets texter som nyttiga "till fostran i rättfärdighet, för att en människa ska bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk." Innan jag tog av mig mina frikyrkoteologiska glasögon läste jag oreflekterat in att Paulus måste syfta på hela MIN Bibel (GT och NT...med stark betoning på NT såklart) - men det kan han alltså rimligen inte göra - vilket i sig borde bli en vacker liten tankeställare för oss alla.

Frestad i allt men utan synd.

Ty vi har inte en sådan överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, dock utan synd.

Hebr 4:15

Hur vet vi då vad synd är? 1 Joh 3:4 "...synd är brott mot lagen."

Om Yeshua syndade finns ingen frälsning.

"Den som säger sig förbli i honom är också skyldig att vandra så som han vandrade."

1 Joh. 2:6

Logiken här blir fullständigt galen. Om vi är skyldiga att vandra som han vandrade - hur ska vi kunna göra det utan att lyda lagen som Han följde fullkomligt? Kom Jesus/Yeshua med något alldeles nytt som inte profeterna förutsagt - då var Han en falsk profet, som enligt lagen faktiskt förtjänade döden eftersom Han i så fall ledde Israel bort från Yehovahs lag.

Nåväl - vi börjar med grunden för all rättfärdighet; Yehovas förbundslag given genom Mose. 

 

Grunden för resonemanget hittar vi i 5 Mosebok 13:1-11 där Yehovah säger genom Mose:

Om en profet eller en drömmare som har drömmar träder fram hos dig och ger dig ett tecken eller ett under,
och det tecknet eller undret inträffar som han talade med dig om och han säger: Låt oss följa efter andra gudar, som du inte känner, och låt oss tjäna dem, då ska du inte lyssna på den profetens ord eller den drömmaren som har drömmar, för Yehovah, er Gud, sätter er på prov för att få veta om ni älskar Yehovah, er Gud, av hela ert hjärta och av hela er själ.
Yehovah, er Gud, ska ni följa och Honom ska ni frukta, Hans bud ska ni hålla, Hans röst ska ni lyda, Honom ska ni tjäna och Honom ska ni hålla er till.
Men den profeten eller den drömmaren som har drömmar ska dödas, eftersom han predikade avfall från Yehovah, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt er ur träldomshuset och han ville driva dig bort från den väg, som Yehovah, din Gud, har befallt dig att gå. Så ska du rensa bort det onda som finns bland dig.
5 Mos. 18:18-20
En Profet ska Jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och Jag ska lägga Mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad Jag befaller honom. Och det ska ske, att om någon inte lyssnar till Mina ord som han talar i Mitt namn, så ska Jag utkräva det av honom. Men den profet som vågar sig på att tala ett ord i Mitt namn som Jag inte har befallt honom att säga, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö.

Dessa Yehovahs Ord om profeten som skulle komma citerar Petrus på pingstdagen, med ett förtydligande för svenska textläsare i slutet, när han säger i Apg. 3:22-23:

Ty Mose har sagt till fäderna: En profet som är lik mig skall Yehovah er Gud låta träda fram åt er, en av era bröder. Lyssna till honom i allt vad han säger till er. Och det ska ske att var och en själ som inte lyssnar till den profeten, ska utrotas ur folket.

 

En lag för Israel och samma lag gäller för främlingen som bor bland dig.

 

 

5 Mos. 13:5. Jer. 14:15.

5 Mos. 18:15, 18. Apg. 7:37.